มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดปฐมนิเทศ personallities type กับการฝึกงาน

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดปฐมนิเทศ

personallities type กับการฝึกงาน



อ.ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในฐานะประธาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและสถานประกอบการ ในหัวข้อ"ความหลากหลายของ Personalities type กับการฝึกงาน" เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานมีการทดสอบ personalities type ของนักศึกษา เรียนรู้และระดมความคิดรับมือ กับ "สถานการณ์ในที่ฝึกงานที่ยากต่อการวางตัว" บรรยายโดย คุณสร้อยทับทิม  มัณยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทร้อยเรื่องดีดี จำกัด


ทั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 400 คน จากสาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 









ข้อมูล: อ.ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นายปุ่น ลุงแดง /นายภูริช จิตรามาตร /นายสุทัศน์ แก้วทันคำ และนายณัฐพล กุลพาณิชย์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 



ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724995 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558