มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดทำแบบเรียนอักษรธัมม์ล้านนา(ตั๋วเมือง)

 

ศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดทำแบบเรียนอักษรธัมม์ล้านนา(ตั๋วเมือง) ”ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติจึงถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการ จึงได้ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา โดยได้จัดทำ แบบเรียนตัวเมืองล้านนา หนังสือรูปภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อักษรธัมม์ล้านนาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนตัวเมือง ซึ่งเป็นผลงานการตีพิมพ์ของ นายภวัต  ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น


ปัจจุบันความพยายามในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ด้านภาษาล้านนาได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมชาวล้านนา แบบเรียนเล่มนี้จึงถือเป็นสื่อนวัตกรรมทางวิชาการที่ต่อยอดจากโครงการจัดสร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนา ฟอนต์ LN-CMRU95 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบบเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และใช้ประกอบการเรียนอักษรธรรมล้านนาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ หรือประชาชนทั่วไป และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวรรณล้านนา อักษรธรรมล้านนา(ตัวเมือง)และคำเมืองนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาครั้งโบราณเพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและนับวันใกล้จะสูญหายไปจากสังคม คนรุ่นหลังจึงควรตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าในการรักษา สืบสาน ต่อยอดให้ปรากฏชัดและคงอยู่คู่ท้องถิ่นและชาติไทยสืบไป โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แล้วเสร็จ 30 สิงหาคม 2563 ใช้เวลา 1 ปีในการจัดทำ และได้ส่งแบบเรียนดังกล่าวไปยังโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาอักษรธรรมล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และตาก เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ


         สำหรับโรงเรียนที่มีความสนใจศึกษาแบบเรียนตัวเมืองล้านนา สามารถดาวโหลดไฟล์PDFได้ที่ www.culture.cmru.ac.th


ภาพ – ข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th