มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม. ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

 

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม. ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นอ.เสกสรรค์ มณีธร อาจารย์หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และอาจารย์กิรณา ยี่สุมแซม อาจารย์ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นำนักศึกษาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในการสอนการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีวิสาหกิจชุมชน  ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสตรีบ้านโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัย เมื่อวันที่17-18 ตุลาคม 2563


โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับสถานการศึกษาในการบูรณาการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา กับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการยกระดับของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการในชุมชน ให้มีศักยภาพ และมีมูลค่ามากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ รวมถึงสามารถให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน   เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

ภาพ – ข้อมูลข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724989 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558