มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษา มร.ชม. เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

30 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

นักศึกษา มร.ชม. เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


 

นายชิดณรงค์ พรมอย่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

พร้อมกันนี้ นายวัสสพล ฝั้นกาศ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม

 

โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม


 ขอขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ทรงพล เลิศกอบกุล อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

ข่าว : อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203314 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558