มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษา มร.ชม. เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

30 ตุลาคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

นักศึกษา มร.ชม. เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


 

นายชิดณรงค์ พรมอย่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

พร้อมกันนี้ นายวัสสพล ฝั้นกาศ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม

 

โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม


 ขอขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ทรงพล เลิศกอบกุล อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

ข่าว : อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591938 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558