มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดสัมมนารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดสัมมนารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ประจำภาคการศึกษา  ที่ 1 ปีการศึกษา 2563สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศพร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษา โดยมีคณาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ , ดร.รัชพล สัมพุทธานนนท์ , อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย ,อ.ปิยวดี นิลสนธิ , อ.บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง และ อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ ในการนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการออกปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไปอีกด้วย

ภาพ – ข้อมูลข่าว: อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ    อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี        

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591917 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558