มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดสัมมนารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดสัมมนารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ประจำภาคการศึกษา  ที่ 1 ปีการศึกษา 2563สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศพร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษา โดยมีคณาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ , ดร.รัชพล สัมพุทธานนนท์ , อ.ใบชา วงศ์ตุ้ย ,อ.ปิยวดี นิลสนธิ , อ.บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง และ อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ ในการนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการออกปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไปอีกด้วย

ภาพ – ข้อมูลข่าว: อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ    อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี        

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203295 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558