มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ

2 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการก่อตั้ง ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เพื่อความเป็นสิริมงคล

ในการนี้ ได้รับเมตตาจาก พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร. (ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล ป.ธ.๕, Ph.D.) รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม เจ้าอาวาสวัดพันแหวน ผู้ช่วยอธิกาารบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์


 ข่าว : นางสาว เบญจมาศ สีตะพันธ์ นักวิชาการบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นางสาว ณฐรักษ์ พรมราช   นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงโดย: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี  รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591934 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558