มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ

2 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการก่อตั้ง ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เพื่อความเป็นสิริมงคล

ในการนี้ ได้รับเมตตาจาก พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร. (ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล ป.ธ.๕, Ph.D.) รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม เจ้าอาวาสวัดพันแหวน ผู้ช่วยอธิกาารบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์


 ข่าว : นางสาว เบญจมาศ สีตะพันธ์ นักวิชาการบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นางสาว ณฐรักษ์ พรมราช   นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงโดย: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี  ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203298 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558