มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. นำนักศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

3 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. นำนักศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ


 

อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ (Agriculture and Bio Plasma Technology Center: ABPlas), โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant), ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) (NSP Central Laboratory) และ NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมด้วยด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพร้อมบรรยายแนะนำการดำเนินงานและการให้บริการอุทยานฯ  จุดประกายไอเดีย เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา เพื่อนำความรู้นอกห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ NSP Multi Purpose Room (D205) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา


 
ภาพ – ข้อมูลข่าว: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ / ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงโดย นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี  


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591908 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558