มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. นำนักศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

3 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. นำนักศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ


 

อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ (Agriculture and Bio Plasma Technology Center: ABPlas), โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant), ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) (NSP Central Laboratory) และ NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมด้วยด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพร้อมบรรยายแนะนำการดำเนินงานและการให้บริการอุทยานฯ  จุดประกายไอเดีย เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา เพื่อนำความรู้นอกห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ NSP Multi Purpose Room (D205) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา


 
ภาพ – ข้อมูลข่าว: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ / ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงโดย นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี  


ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203318 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558