มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสร้างความเท่าเทียมการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้พิการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา

4 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มร.ชม. ร่วมมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี  ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสร้างความเท่าเทียมการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้พิการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย บุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล และศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแนะแนวการศึกษา ในงานมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี 64 เชียงใหม่ ณ ห้องทองกวาว 2  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด องค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมที่คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวคิดให้คนพิการมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เท่าเทียมกับคนในสังคม และเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ควรเข้าถึงคนทุกกลุ่ม จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อแก่นักเรียนผู้พิการ (ทุกประเภท) ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาเทคนิคการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ครูแนะแนว ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานจำนวนมาก


ภาพ – ข้อมูล: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203273 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558