มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสร้างความเท่าเทียมการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้พิการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา

4 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มร.ชม. ร่วมมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี  ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสร้างความเท่าเทียมการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้พิการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย บุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล และศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแนะแนวการศึกษา ในงานมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี 64 เชียงใหม่ ณ ห้องทองกวาว 2  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุน  การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด องค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมที่คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวคิดให้คนพิการมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เท่าเทียมกับคนในสังคม และเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ควรเข้าถึงคนทุกกลุ่ม จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อแก่นักเรียนผู้พิการ (ทุกประเภท) ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาเทคนิคการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ครูแนะแนว ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานจำนวนมาก


ภาพ – ข้อมูล: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591905 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558