มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม พร้อมนำนักศึกษาจิตอาสาสร้างสาธารณประโยชน์

5 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ควันหลงยี่เป็ง คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม

พร้อมนำนักศึกษาจิตอาสาสร้างสาธารณประโยชน์
งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย นายดุลยวัต  โวหาร นายกสโมสรนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสโมมสรนักศึกษา นำนักศึกษากว่า  300 คนเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม “ประเพณียี่เป็ง”  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีบรรยายธรรม และเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์  ซึ่งได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยะวัณโณ จากอารามสันติสุข บรรยายธรรมให้แก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม จากนั้น นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดกู่เต้า และวัดเชียงโฉม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม เสริมสร้างความสามัคคี                 ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ


ภาพ  : นายธนากร คันธสี และ นายรัฐพงษ์  ยะวงค์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : อาจารย์ ดร.อุไร  ไชยเสน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591921 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558