มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม พร้อมนำนักศึกษาจิตอาสาสร้างสาธารณประโยชน์

5 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ควันหลงยี่เป็ง คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม

พร้อมนำนักศึกษาจิตอาสาสร้างสาธารณประโยชน์
งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย นายดุลยวัต  โวหาร นายกสโมสรนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสโมมสรนักศึกษา นำนักศึกษากว่า  300 คนเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม “ประเพณียี่เป็ง”  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีบรรยายธรรม และเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์  ซึ่งได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยะวัณโณ จากอารามสันติสุข บรรยายธรรมให้แก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม จากนั้น นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดกู่เต้า และวัดเชียงโฉม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม เสริมสร้างความสามัคคี                 ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ


ภาพ  : นายธนากร คันธสี และ นายรัฐพงษ์  ยะวงค์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : อาจารย์ ดร.อุไร  ไชยเสน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      


ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203302 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558