มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งรองอธิการบดี

6 พฤศจิกายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

แต่งตั้งรองอธิการบดี


         ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 54/2563 จำนวน 5 รายดังนี้

1. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย เป็นรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข เป็นรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย เป็นรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ วัฒนกูล เป็นรักษาราชการแทนรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึง 8 มีนาคม 2564 และเป็นรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี เป็นรักษาราชการแทนรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึง 8 มีนาคม 2564 และเป็นรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

        ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มร.ชม.


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7814443 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558