มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมโครงการ Wisdom V Education Expo 2020 แนะนำหลักสูตร ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง กว่า 3,500 คน

9 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมโครงการ Wisdom V Education Expo 2020 แนะนำหลักสูตร

ชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง กว่า 3,500 คน          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโครงการ Wisdom V Education Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม วี อะคาเดมี สถาบันพัฒนาวิชาการระดับประเทศที่ดำเนินงานการให้คำปรึกษาแนะแนว การวางแผนอนาคตแก่นักเรียน โดยการสนับสนุนการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นข้อมูลใยการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายในงานมีการบรรยายเนื้อหาแนวข้อสอบ ข้อมูลระบบการรับนักศึกษาในระบบ TCAS เวทีติววิชาการ work shop 5 สายอาชีพ ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์ บริหาร นิติศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งได้รับความสนใจจากครูแนะแนว ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานกว่า 3,500 คน

ภาพ – ข้อมูล : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724859 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558