มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2020

10 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


นิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2020
                    นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2020 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลต์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน
                    ภายในการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายจากช่างภาพรับเชิญ จำนวน 12 ท่านและผลงานนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ร่วมแสดงงานทั้งหมด 43 คน มีผลงานภาพถ่ายที่จัดแสดงทั้งหมดจำนวนกว่า 100 ผลงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานตามความสนใจ ทั้งภาพถ่ายวิถีชีวิต การถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษ และการถ่ายภาพแฟชั่น โดยนำเทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน และการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ที่ได้ศึกษามาใช้ในการให้เกิดประโยชน์ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ผลงาน และการจัดแสดงนิทรรศการต่อสาธารณชน
ข่าว / ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591937 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558