มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร บุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2563

14 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ผู้บริหาร บุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี2563          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สด                                      เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


          ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี  เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงทำฝนหลวงอันเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำ น้ำจากฟ้าซึ่งต้องใช้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมาก ๆ บรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้าโดยดูจากความชื้นของจำนวนเมฆและสภาพของทิศทางลมประกอบกันเพื่อให้เกิดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือความร้อนชื้นปะทะความเย็นและมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสมจนเกิดกระบวนการกลั่นตัวเอง  ของไอน้ำขึ้นบนแกนกลั่นตัวจนกลายเป็นฝนตกลงมาเพื่อบรรเทาภัยแล้งบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะการที่ท้องถิ่นหลายแห่งที่ประสบปัญหาพื้นดินแห้งแล้งหรือเกิดการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โครงการฝนหลวงจึงเป็นโครงการที่เกิดจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ที่ทรงคำนึงถึงประโยชน์ทุกข์สุขของราษฎรชาวไทยเสมอมา จึงได้ขนานนามพระองค์ว่าเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหารตำรวจ ประธานแม่บ้านมหาดไทย องค์กรเอกชน จิตอาสาพระราชทาน เจ้านายฝ่ายเหนือประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธี  ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดจำนวน  68  หน่วยงาน

 
ภาพ-ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725044 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558