มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน Ethics in Research Involving Human Subjects : Protection of Human Subjects

16 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน

Ethics in Research Involving Human Subjects : Protection of Human Subjects

 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน Ethics in Research Involving Human Subjects : Protection of Human Subjects โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิมิตร  มรกต  เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ Ethical Principles and Guidelines of Research International Guidelines and US Regulation  โดยมี รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Risk and Benefit Analysis หัวข้อ Selection of Subjects and Research Design Methodology   และ หัวข้อ IRB/REC Review   เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203295 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558