มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. แจ้งประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2563

16 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. แจ้งประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2563ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จากคุรุสภา โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์วิธีสอบคัดเลือกตามรายละเอียดในประกาศ ฯ

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  – 22 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.academic.cmru.ac.thโดยมีกำหนด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พร้อมห้องสอบ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ทาง เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล www.academic.cmru.ac.th และ เว็บไซต์   คณะครุศาสตร์ www.edu.cmru.ac.th  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-0469-024

ภาพ – ข้อมูล : คณะครุศาสตร์/สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงและเผยแพร่ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดูรายละเอียดและสมัคร >> Click    

ประกาศการรับสมัคร >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th