มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. แจ้งประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2563

16 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. แจ้งประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2563ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จากคุรุสภา โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์วิธีสอบคัดเลือกตามรายละเอียดในประกาศ ฯ

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  – 22 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.academic.cmru.ac.thโดยมีกำหนด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พร้อมห้องสอบ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ทาง เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล www.academic.cmru.ac.th และ เว็บไซต์   คณะครุศาสตร์ www.edu.cmru.ac.th  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-0469-024

ภาพ – ข้อมูล : คณะครุศาสตร์/สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงและเผยแพร่ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดูรายละเอียดและสมัคร >> Click    

ประกาศการรับสมัคร >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      

 

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971323 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558