มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

17 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชนมร.ชม.

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การประยุกต์ใช้โดรนเพื่องานสำรวจทางอากาศ งานแผนที่ และการจัดการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เพื่อเป็นฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง          ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ พร้อมด้วย อาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ และอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ ในนามศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน หรือศูนย์แผนที่ชุมชน เปิดเผยว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน ลงพื้นที่ เพื่อจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่กองช่างและคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2563 มีผู้ร่วมการอบรม จำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโดรนและการประยุกต์ใช้ ในงานด้านภัยพิบัติที่ได้บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ภัยธรรมชาติ  ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศชั้นปีที่ เป็นผู้ช่วยบรรยายและจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังข้อมูลจากชุมชนด้านตำแหน่งและเหตุการณ์เกิดภัยพิบัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้ชุมชนสามารถเรียนรู้เพื่อวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับการต้อนรับจาก นางรัสนา แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง


สำหรับการสาธิตบินโดรนเพื่อถ่ายภาพทางอากาศบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงและชุมชนโดยรอบ การประมวลผลเพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศได้นำผลลัพธ์ที่ปรับแก้แล้วจัดพิมพ์ ลงบนแผ่นไวนิลพลาสติกและส่งมอบให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงและชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนั้นยังได้หารือถึงแนวทางในการจัดการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติในชุมชนเพื่อขยายผลเกี่ยวกับการช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุการณ์จริง และการพัฒนาต่อยอดไปเป็นโครงการวิชาการด้านงานวิจัย รวมถึงการบริการวิชาการต่อไปในอนาคต 
ภาพ – ข่าว: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน (ศูนย์แผนที่ชุมชน)
เรียบเรียงข้อมูลและเผยแพร่
: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี       

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591937 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558