มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

17 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชนมร.ชม.

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การประยุกต์ใช้โดรนเพื่องานสำรวจทางอากาศ งานแผนที่ และการจัดการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เพื่อเป็นฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง          ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ พร้อมด้วย อาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ และอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ ในนามศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน หรือศูนย์แผนที่ชุมชน เปิดเผยว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน ลงพื้นที่ เพื่อจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่กองช่างและคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2563 มีผู้ร่วมการอบรม จำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโดรนและการประยุกต์ใช้ ในงานด้านภัยพิบัติที่ได้บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ภัยธรรมชาติ  ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศชั้นปีที่ เป็นผู้ช่วยบรรยายและจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังข้อมูลจากชุมชนด้านตำแหน่งและเหตุการณ์เกิดภัยพิบัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้ชุมชนสามารถเรียนรู้เพื่อวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับการต้อนรับจาก นางรัสนา แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง


สำหรับการสาธิตบินโดรนเพื่อถ่ายภาพทางอากาศบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงและชุมชนโดยรอบ การประมวลผลเพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศได้นำผลลัพธ์ที่ปรับแก้แล้วจัดพิมพ์ ลงบนแผ่นไวนิลพลาสติกและส่งมอบให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงและชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนั้นยังได้หารือถึงแนวทางในการจัดการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติในชุมชนเพื่อขยายผลเกี่ยวกับการช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุการณ์จริง และการพัฒนาต่อยอดไปเป็นโครงการวิชาการด้านงานวิจัย รวมถึงการบริการวิชาการต่อไปในอนาคต 
ภาพ – ข่าว: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน (ศูนย์แผนที่ชุมชน)
เรียบเรียงข้อมูลและเผยแพร่
: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี       

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203306 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558