มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.เปิดตัวหนังสือใหม่ 2 เรื่อง เรียนรู้มรดกล้านนา

18 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.เปิดตัวหนังสือใหม่ 2 เรื่อง เรียนรู้มรดกล้านนา 

ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดสดการเปิดตัวหนังสือใหม่ จำนวน 2 เล่ม โดยมี  อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยนำเสนอแบบเรียนตัวเมืองล้านนา (หนังสือรูปภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐาน) จัดทำโดย นายภวัต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ หนังสือสัพพะตำรา สล่าล้านนา (ตำราบอกไฟ ตำราผสมปูน ตำราผสมหาง ตำราน้ำแต้ม-น้ำหมึก-น้ำคาบ) จัดทำโดย ดร.ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสด พร้อมดาวน์โหลดหนังสือและฟอนต์ LN-CMRU95 ได้ที่เว็บไซต์   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.culture.cmru.ac.th

ภาพ - ข้อมูล  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดาวน์โหลดฟอนต์ LN-CMRU95 >> Click    

รับชมบันทึกการถ่ายทอดสด >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี       

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203318 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558