มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มร.ชม. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

21 พฤศจิกายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มร.ชม. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
                เมื่อวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล ทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้องค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม
ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน จากนั้นได้มีการแนะนำหลักสูตรการอบรม การบรรยายหัวข้อ “แนวคิดวิศวกรสังคม พัฒนาทักษะเพื่อสร้างกระบวนการวิศวกรสังคมสุราษฎร์ธานีโมเดล” โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี กิจกรรมฝึกคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สันทนาการสร้างความสัมพันธ์ การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือต่าง ๆ และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในระดับภูมิภาค และแผนการขยายผลวิศวกรสังคมของแต่ละมหาวิทยาลัย
               ทั้งนี้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ไปติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตำบลนางแล บ้านป่าลวก และแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตกระดาษจากใบสับปะรด บ้านป่าชางวิวัฒน์ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม เพื่อนำเครื่องมือ ที่ได้รับไปสู่การฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้เสริมพลังสร้างสรรค์ของนักศึกษาต่อไป
ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : งานเลขานุการ กองกลาง / กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203297 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558