มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

22 พฤศจิกายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม.

จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
      เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อ เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้มีกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ การประกันคุณภาพการศึกษา และการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ ห้องประชุมเรื่องไอยเรศชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ที่มาข้อมูล : งานเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th