มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

24 พฤศจิกายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  คณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritach and Innovation Center : AIC) ของศูนย์ความเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานเพื่อชุมชน (adicet) และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (AIC แม่ฮ่องสอน) ทั้งนี้ บูธแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ Smart farm การวิจัยและพัฒนาผลผลิตการเกษตร และโมเดลการจัดการระบบการผลิตโกโก้อินทรีย์แม่ฮ่องสอน และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ยังได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC) ในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ภาพ / ข่าว :  ศูนย์ความเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724985 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558