มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร และคณาจารย์ มร.ชม. ร่วมการประชุม International Online Forum เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษานานาชาติ

24 พฤศจิกายน 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม International Online Forum

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษานานาชาติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุม International Online Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชิกะ (Shiga University) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในการนี้ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยในหัวข้อ “International Exchange with COVID-19 : How university is coping with it

การประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ มีผู้แทนจาก 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Shiga University ประเทศญี่ปุ่น , Universiti Tenaga Nasional ประเทศมาเลเซีย , Université de Rennes 1 France ประเทศฝรั่งเศส , Xiangtan University สาธารณรัฐประชาชนจีน , National Kaohsiung University of Science and Technology ไต้หวัน , Leeds Trinity University สหราชอาณาจักร , Deakin University ประเทศออสเตรเลีย และ Zuyd University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลการจัดการศึกษานานาชาติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการวิจัยร่วมกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน

 ภาพ / ข้อมูล :  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725166 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558