มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เยาวชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย

25 พฤศจิกายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

เยาวชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม“ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย                อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ วางแผนและผลิตสื่อ ขับเคลื่อนความสุขด้วยการสื่อสาร ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 และการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ ในโครงการ “ละอ่อนดอนแก้วฯ สื่อสาร - สร้างสรรค์ สื่อ – สร้างความร่วมมือต้านโรคภัย ภายใต้โครงการ MIDL for Inclusive Cities 2020” กิจกรรม เด็กทันสื่อ - เด็กทำสื่อ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตำบลดอนแก้ว จำนวน 55 คน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ที่มาข้อมูล : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725188 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558