มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่ฯ มร.ชม. ต้อนรับทีมงาน Google (Thailand) Company Limited นำรถ Street View ถ่ายภาพพาโนราม่า 360 องศา ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมจัดทำแผนที่สภาพแวดล้อมเสมือนเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่าน Application Google Maps

27 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่ฯ มร.ชม. ต้อนรับทีมงาน Google (Thailand) Company Limited

นำรถ Street View ถ่ายภาพพาโนราม่า 360 องศา ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม   

จัดทำแผนที่สภาพแวดล้อมเสมือนเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่าน Application Google Maps 

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ในนามศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน นำนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมให้การต้อนรับทีมงานจากบริษัท  Google (Thailand) Company Limited พร้อมรับฟังข้อมูลภาคปฏิบัติในการใช้เครื่องมือสำรวจและถ่ายภาพด้วยกล้องติดหลังคารถแบบ Street View Car เพื่อนำไปประมวลผลโดยการหลอมรวมเป็นภาพแบบพาโนราม่า 360 องศา และ Update ข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมทำการเผยแพร่ข้อมูลแผนที่สภาพแวดล้อมเสมือนเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้งานด้วย application แผนที่ Google Maps แบบ Street View  ได้จากทั่วโลก

ภาพ – ข่าว: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน (ศูนย์แผนที่ชุมชน)

 

 ติดตามประมวลภาพ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี       

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724916 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558