มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ประกาศแนวปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

30 พฤศจิกายน 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง แนวปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ตามที่ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจเช็คและดูแลสุขภาพของตน หากมีอาการไข้ น้ำมูกไหล มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่นคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะผู้ที่ไปยังสถานที่เสี่ยง  ที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไประหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง และสถานที่อื่น ๆ ที่ผู้ป่วยได้เดินทางไป ตามข้อมูลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และกรมควบคุมโรคแจ้งนั้น ขอความร่วมมือให้ท่านเข้ารับการตรวจโรคที่โรงพยาบาลโดยด่วน และให้กักตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.  อาจารย์สามารถพิจารณาจัดการเรียนการการสอนแบบออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563

3.  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตนด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง

4.  อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ประเมินตนเองโดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563แบบคัดกรองตนเองเบืื้องต้น >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี       

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725050 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558