มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 17 สถาบันสร้างองค์ความรู้และกลไกแก้ปัญหาข่าวปลอม

2 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์

17 สถาบันสร้างองค์ความรู้และกลไกแก้ปัญหาข่าวปลอมอาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำตัวแทนนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 2 คน คือ นายดุลยวัต  โวหาร และ นายณัฐชัย ยากับ เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ 17 สถาบัน และกิจกรรมนำเสนอผลงานผลิตข่าว "โครงการ Fake News Fighter: การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้และกลไกในการแก้ปัญหาข่าวปลอม" เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการชั้น 6 บมจ.อสมท กรุงเทพมหานครซึ่งดำเนินโครงการโดย คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการทั้งสถาบันวิชาชีพ และสถาบันการศึกษารวม 17 สถาบัน

สำหรับนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการอบรมการผลิตข่าวมีจำนวน 9 คน ได้แก่ นายดุลยวัต  โวหาร, นายรัฐพงษ์  ยะวงค์ ,นายณัฐชัย ยากับ  ,                  นายสุรเชษฐ์ กาวารี  ,นางสาวปิยฉัตร ปัญญาวงศ์ ,นางสาวชลธิฌา สุขแก้ว  ,นายวีระชาติ กลีบจำปี ,นางสาวบุญสิตา  ชัยวงษ์ และนางสาวจุฑารัตน์  แก้วใจ 

ภาพ-ข่าว จากโครงการ Fake News Fighter


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี       

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725009 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558