มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มร.ชม. จัด workshop หัวข้อการประยุกต์ UAV สำหรับงานด้านการเกษตรกรรม

3 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มร.ชม. จัด workshop

หัวข้อการประยุกต์ UAV สำหรับงานด้านการเกษตรกรรม
  เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด workshop สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา  ในหัวข้อการประยุกต์ UAV สำหรับงานด้านการเกษตรกรรม เพื่อเรียนรู้การขั้นตอนการทำงาน และอุปกรณ์ส่วนประกอบ และทดลองการวางแผนการลำเลียงน้ำและปุ๋ย สำหรับการเกษตร พร้อมทั้งทดลองการบังคับเครื่องทั้งในระบบอัตโนมัติและแบบ manual เพื่อฉีดพ่นน้ำในสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย โดยมีคุณประสิทธิ์ศักดิ์ คำสุยะ ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายโดรนเกษตรจาก NACDrone Thailand เป็นวิทยากร


กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องบินไร้คนขับ หรือโดรนในด้านการเกษตร ซึ่งมีแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งการฉีดพ่นในนาข้าว ไร่สับปะรด ไร่มันสำปะหลัง สวนลำไย รวมทั้งสวนทุเรียน ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตด้านค่าแรง ประหยัดเวลา อีกทั้งยังลดการสัมผัสการเคมีโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถจัดการปริมาณน้ำและปุ๋ยได้อย่างแม่นยำมากขึ้น อีกด้วย หากมีการประยุกต์ใช้งานร่วมกับการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ จากเซ็นเซอร์ในรูปแบบหลายช่วงคลื่น (multispectral)  การตรวจจับความชื้นในดิน ค่าชีวมวล ปริมาตรพื้นผิว การตรวจอายุพืช ฯลฯ มีการจัดการรายแปลงที่ความถูกต้องเชิงตำแหน่งสูง จะช่วยให้การจัดการพื้นที่เกษตรกรรม มีรูปแบบเข้าสู่เกษตรกรรมแบบแม่นยำสูง (precision agriculture) และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ – ข่าว : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงโดย: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725025 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558