มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยกิต

29 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยกิต

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิภาวี  ศรีคะ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี และการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการดำเนินงานและวางแผนบริหารจัดการด้านการเงินให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว:นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

นักประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"


          

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725028 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558