มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด มร.ชม. จัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง“ขอไข่หรรษา ข้างในนั้นหนาจะเป็นอะไร”

29 ธันวาคม 2563 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักหอสมุด มร.ชม. จัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ

เรื่อง“ขอไข่หรรษา ข้างในนั้นหนาจะเป็นอะไร”

 

ผศ.ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง“ขอไข่หรรษา                ข้างในนั้นหนาจะเป็นอะไร” ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ  รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง โดยมี นางสาววรัฏฐา กัวตระกูล และ นางสาวชุติมา คำสอน ผู้ปฏิบัติการห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ลาน Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพ – ข้อมูลข่าว: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725255 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558