มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการวันของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการวันของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ประจำคณะและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ ในโครงการวันของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 และกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้องค์ความรู้ด้านเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  ภายในนิทรรศการ มีการให้ความรู้ด้านการเกษตร อาทิ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร สมุนไพรในชีวิตประจำวัน การแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บริการตรวจดินและแจกดินปลูกผสมสำเร็จ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 ภาพ - ข้อมูล : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725240 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558