มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. ทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ป้องกัน Covid - 19

5 มกราคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. ทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ป้องกัน Covid - 19
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย บุคลากรและพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด เข้าพื้นที่ห้องเรียน ห้องทำงาน ศูนย์อาหาร ห้องน้ำ จุดพักคอย และสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พื้นที่เวียงบัว และศูนย์แม่ริม เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือ พื้น ผนัง เคาน์เตอร์ และสถานที่ต่าง ๆ ภายในอาคารเรียนและสำนักงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไวรัสโควิด – 19 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าอาคารเรียนและสำนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโควิด - 19ข่าว / ภาพประกอบ : นางสาวสุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพประกอบ : กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี       

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725120 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558