มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะผู้บริหาร มร.ชม. แสดงมุทิตาสักการะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 (วันที่ 2)

 


                    คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงมุทิตาสักการะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 (วันที่ 2)
                    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร เข้ามุทิตาสักการะและขอพรปีใหม่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยได้เข้าสักการะพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , พระเทพสิงหวราจารย์, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , พระมหาเดชรชต สิริญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง) , พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) พระครูอดุลสีลกิตต์ เจ้าคณะตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ , พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น , พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร , พระครูพิศิษฎ์พิพิธการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช้างเผือก – ป่าตัน เจ้าอาวาสวัดข่วงสิงห์ และพระครูประภัศร์ธรรมรังสี เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต 3 เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า
ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725048 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558