มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน

 


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน
                    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 และขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นอย่างดีเสมอมา
                    สำหรับสื่อมวลชนที่มหาวิทยาลัยเดินทางเข้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่นั้น ประกอบด้วย สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 9 เชียงใหม่, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่, สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ศูนย์ข่าวภาคเหนือ), สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่, สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เชียงใหม่, หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์, และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ประจำจังหวัดเชียงใหม่)
ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7724797 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558