มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มร.ชม. ประชุมแผนการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาโครงการใหม่รองรับนักศึกษา

 

           

ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มร.ชม.

ประชุมแผนการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาโครงการใหม่รองรับนักศึกษา 

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้หารือถึงแผนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รวมถึง การพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อรองรับนักศึกษา ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5388 5560

 ข้อมูล : อ.วีระยุทธ สุภารส  อ.ประจำสาขาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข้อมูลข่าว : นางสาวเสาวลักษณ์  สามแก้ว  นักประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ   : อ.โกวิท จอมคำ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725044 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558