มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดให้มีการดำเนินการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และให้มีการลงคะแนนเลือกทั่วไป พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น
                    บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว
                    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 16 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้
                    หมายเลข 1 อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ได้ 72 คะแนน
                    หมายเลข 2 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้ 107 คะแนน
                    หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ ได้ 107 คะแนน
                    หมายเลข 4 อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ได้ 63 คะแนน
                    หมายเลข 5 อาจารย์ตุลยนุสรญ์ สุภาษา ได้ 45 คะแนน
                    หมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง ได้ 48 คะแนน
                    ทั้งนี้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมด 579 คน มาใช้สิทธิ 464 คน คิดเป็นร้อยละ 80.14 (ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมด) บัตรเสีย 5 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.08 (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ) บัตรผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนน 17 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.66 (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ)
                    ดังนั้น ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 วรรคหนึ่ง มีดังนี้
                    1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ (ได้ 107 คะแนน)
                    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ (ได้ 107 คะแนน)
                    3. อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน (ได้ 72 คะแนน)
                    4. อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล (ได้ 63 คะแนน)
                    สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำดังกล่าว มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567
ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810843 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558