มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. จัดอบรมพัฒนาและทดลองใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. จัดอบรมพัฒนาและทดลองใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU eDocument) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 52 คน ณ ห้อง INC21 ชั้น 2 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

          การจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิม พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ภาพ : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี      

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810894 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558