มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา “ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา”

17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา

“ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา”


          ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายพื้นบ้านล้านนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “จะปฏิบัติอย่างไรเมื่อปฏิทินสงกรานต์ไทยกับสงกรานต์ล้านนาไม่ตรงกัน” โดย อาจารย์วัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “ประเพณีสงกรานต์ในวิถียุคใหม่ (NEW Normal) โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2547 และเรื่อง “อัตลักษณ์ผ้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์ล้านนาในประเพณีสงกรานต์” โดย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ อ่องแสงคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ilaccmru

ภาพ – ข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 สอบถามเพิ่มเติม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810890 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558