มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัยปีที่ 12 ฉบับที่ 1

18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความ

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัยปีที่ 12 ฉบับที่ 1ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัยปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564) โดยเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมศึกษา การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาพิเศษและสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-7263-9181 ทั้งนี้ สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ในฉบับที่ 1 สามารถส่งบทความได้ภายในเดือนเมษายน 2564

ภาพ – ข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา  เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดูรายละเอียดและลงทะเบียน >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810913 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558