มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา มุมมองผ่านเลนส์เป็นงานศิลป์ พร้อมเปิดโอกาสนักศึกษารั้วดำ – เหลือง ร่วมประกวดผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “Happy Zone @CMRU” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา มุมมองผ่านเลนส์เป็นงานศิลป์

พร้อมเปิดโอกาสนักศึกษารั้วดำ – เหลือง ร่วมประกวดผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “Happy Zone @CMRU”

ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร


 

          นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการสัมมนา ในโครงการ “สัมมนามุมมองผ่านเลนส์เป็นงานศิลป์” วิทยากรโดย รศ.ดร.นคเรศ  รังควัต ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

          ทั้งนี้ ในโครงการดังกล่าวยังได้มีการจัดประกวดภาพถ่าย จึงขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “Happy Zone @CMRU” มุมมองสุดประทับใจถ่ายทอดความทรงจำในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 300 บาทพร้อมเกียรติบัตร ผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายพร้อมชื่อผลงาน /รหัสนักศึกษา / ชื่อ- สกุล  / สาขาวิชา  ที่ E-mail: happyzoneatcmru@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้  - 24 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดประกาศผลการประกวดในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง Facebook Fanpage: โครงการสัมมนา มุมมองผ่านเลนส์เป็นงานศิลป์  โดยเจ้าของผลงานจะได้รับมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในงานสัมมนานิเทศศาสตร์“มุมมองผ่านเลนส์เป็นงานศิลป์”  ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 080-7910617 และ 086-3214151


ภาพ – ข้อมูล : นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 ดูรายละเอียด >> Click    

ส่งผลงานภาพถ่าย >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810889 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558