มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดนิทรรศการ เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 ไทย – จีน ร่วมใจต้านภัยโควิด

20 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดนิทรรศการ เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

ไทย – จีน ร่วมใจต้านภัยโควิด          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี อ.ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.ประนอม  ลำงาม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการภาษาจีน เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 19 ประจำปี2564 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน เผยแพร่วัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณัฐประชาชนจีน  โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในงานมีการแสดงผลงานของนักศึกษา ซุ้มวัฒนธรรมจีน อาทิ ซุ้มพู่กันจีน ซุ้มถักไหมจีน ซุ้มชงชา ซุ้มจานกระดาษ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะภาษาจีน การแข่งขันวาดภาพ ประกวดร้องเพลงภาษาจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันเรียงประโยคตามหลักไวยากรณ์จีน  การประกวดไชนีส บอย แอนด์ เกิร์ล และการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน โดยมีคณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน กว่า 30 แห่ง เข้าชมงาน
ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810876 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558