มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ

21 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิธวิทย์ คำใจ นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาของชมรม จำนวน 30 คน ลงพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุดอยสะลวง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทำแนวกันไฟเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มประชาชนในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า "การประชาสัมพันธ์ และการทำแนวกันไฟในการป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง 30 เมษายน 2564 ณ บริเวณพื้นที่ป่าหมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอขอบคุณภาพประกอบ : 
ชมรม กตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว


อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810927 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558