มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
               น้ำดื่ม จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพียวเมาน์เทน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๑,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
  
  
 
(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810844 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558