มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมนี้

23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์

ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมนี้          ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์: Destination Art Thesis Art & Design 2021 ผลงานแสดงสร้างสรรค์มากกว่า 100 ผลงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาทิ ผลงานการออกแบบกราฟฟิก การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบผลิตภัณฑ์ งานสร้างสรรค์ ศิลปะประยุกต์ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และศิลปะภาพพิมพ์ ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 5-7 มีนาคม 2564 โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 5 มีนาคม 2564  

 ภาพ/ข้อมูล :นางสาวพิชชาพร โอภาศ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข้อมูล:นางสาวเสาวลักษณ์  สามแก้ว  นักประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี  

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810904 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558