มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร”

23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร”นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ในการนี้จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร" ครั้งที่ 6  (ประจำปีงบประมาณ 3/2564) การบรรยายเรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารวิทยากรโดย รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย การบรรยายเรื่อง ความสำคัญของผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายโรค พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ วิทยากรโดย อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ และ การบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร วิทยากรโดย นายเอกนรินทร์ วินันท์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. รับจำนวนจำกัด 60 คน  มีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 1  อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าผู้ร่วมอบรมจะครบตามจำนวน สอบถามเพิ่มเติมทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 5368 และ 0 5388 5392  ในวันและเวลาราชการ


ข้อมูล: สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี  

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7810898 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558