มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม.จัดอบรม การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม.จัดอบรม การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยีอ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี”  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

 

 
ภาพ - ข้อมูล : นายศรัญญู มูลน้ำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดูประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี       

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921159 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558