มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. จัดนิทรรศการ DESTINATION ART THESIS EXHIBITION 2021

 


                    ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ DESTINATION ART THESIS EXHIBITION 2021
                    รศ.ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ DESTINATION ART THESIS EXHIBITION 2021 ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮออล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์จากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาค้นคว้าหัวข้อทางศิลปนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรค์งานกราฟิก การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและงานประติมากรรม งานพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การสร้างงานประยุกต์ศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างสรรค์สื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและมีการสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่สาธารณชน ซึ่งจัดแสดงผลงานทั้งสิ้น 28 คน มีผลงานการสร้างสรรค์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน
ข้อมูล : อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567471 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558