มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

adiCET จัดอบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ณ โรงเรียนจอมทอง

10 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

adiCET จัดอบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5  ณ โรงเรียนจอมทอง          เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “สร้างความตระหนักในด้านการลดการเผาทำลายขยะ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศพร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM แบบแสดงผลออนไลน์” โดยอาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน, นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา และนายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาฝุ่น PM 2.5 การใช้ประโยชน์จากเครื่องตรวจวัดฝุ่นที่แสดงผลออนไลน์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดทำเครื่องกรองอากาศอย่างง่าย ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม วิทยาลัยฯ ได้มอบเครื่องกรองอากาศที่เป็นผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนที่เข้าอบรมให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้สำหรับห้องเรียนปลอดฝุ่นจำนวน 2 เครื่อง ทั้งนี้ โรงเรียนจอมทอง ได้ใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องตรวจวัดฝุ่นของวิทยาลัยฯ ในการเผยแพร่ให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รับทราบคุณภาพอากาศ กันอย่างทั่วถึง

 ผู้ให้ข้อมูล

นายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ผู้เรียบเรียงข้อมูล

นางสาวเสาวลักษณ์  สามแก้ว  นักประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567415 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558