มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

จ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง จ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ จ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)
                 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย
                     ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันประกาศการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
                 ๙. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้
                     (๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นคู่สัญญาจ้างออกแบบกับหน่วยงานของรัฐนั้น
                     (๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาในงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ ในงานที่ตนเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบ
                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๑. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องมีผลงานการออกแบบก่อสร้างอาคารสาธารณะหรือผลงานการออกแบบประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๒๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นผลงานสัญญาเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
                 ๑๒. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                       (๑)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานจ้างออกแบบ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานจ้างออกแบบ ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้
                       (๒)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานจ้างออกแบบของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                   ๑๓.  ลิขสิทธิ์ในการออกแบบเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง  ศูนย์แม่ริม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้  ผู้ไม่มาดูสถานที่ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ถือว่าได้รับทราบและต้องปฏิบัติตามรายละเอียดให้ครบถ้วน
                ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างออกแบบได้ที่ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ
                กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.
ณ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๖ ในวันและเวลาราชการ

                
คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างออกแบบแต่ละรายว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่น ณ วันประกาศจ้างออกแบบหรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนออื่น ๆ ตามที่ระบุในประกาศฯ   และจะประกาศรายชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นให้เสนองานต่อคณะกรรมการฯ   
               กำหนดนำเสนอ (Presentation) แนวคิดในการออกแบบและแบบร่างเบื้องต้นของงานจ้างออกแบบ  ในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๔  ณ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
 
 
 
 
ดร.ชาตรี มณีโกศล
(รองศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921137 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558