มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ “การจัดทำผลงานวิชาการดนตรี”

15 มีนาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

หลักสูตรดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ “การจัดทำผลงานวิชาการดนตรี”
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สาขาดนตรีศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดทำผลงานวิชาการดนตรี” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องการจัดทำผลงานวิชาการทางดนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคในการจัดทำผลงานวิชาการทางดนตรี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดทำผลงานทางวิชาการสาขาวิจิตรศิลป์ โดยมีคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นต้น ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567420 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558