มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

adiCET อบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

 

adiCET อบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม         

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมให้แก่ครูและสภานักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “สร้างความตระหนักในด้านการลดการเผาทำลายขยะ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศพร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM แบบแสดงผลออนไลน์” โดยมี อ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา และนายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นผู้ให้ความรู้ในการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาฝุ่น PM 2.5 การใช้ประโยชน์จากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ adiDUST ที่แสดงผลออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดทำเครื่องกรองอากาศอย่างง่าย ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม วิทยาลัยฯ ได้มอบเครื่องกรองอากาศที่เป็นผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนที่เข้าอบรมให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้สำหรับห้องเรียนปลอดฝุ่นจำนวน 2 เครื่อง ทั้งนี้ สามารถติดตามคุณภาพอากาศได้ที่ www.adinnovation.cmru.ac.th/dust จะมีการรายงานคุณภาพอากาศแบบ Real Time ทุก 5 นาที

 ภาพ – ข้อมูล : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี        

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203318 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558