มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษา กิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ"

 

มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ"เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมแนะแนวทางด้านการศึกษาในกิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับความรู้และศึกษาแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและได้นำข้อมูลไปประกอบการวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต
ภาพ – ข้อมูล : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี         

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203297 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558